EU-rettens betydning ved familiesammenføring

EU-rettens betydning ved familiesammenføring

I nogle tilfælde kan parter få godkendt en ansøgning om familiesammenføring på baggrund af EU-retten og den ene parts ophold i et andet EU-land. Dette kan du læse mere om nedenfor.

Hvad er EU-retten?

Lad os først slå det fast, hvad EU-retten er. Det er retsregler med videre, som er besluttet internt i EU, og som har direkte betydning for personer i virksomheder i alle EU-medlemslande. EU-retten omfatter også nogle regler for familiesammenføring.

EU-retten dikterer blandt andet, at familiemedlemmer til en dansk statsborger i visse tilfælde kan få ret til ophold i Danmark, hvis den danske statsborger har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU-land og vender hjem. Dette betegnes afledet opholdsret.

Afledt opholdsret betyder, at familiemedlemmet eller familiemedlemmerne kun har ret til ophold i landet på grund af familiesammenføring som følge af deres familiære relation og dennes brug af fri bevægelighed. Dette kaldes afledte opholdsrettigheder.

Det betyder altså, at der i nogle tilfælde kan udstedes registreringsbevis eller opholdskort til en udlænding, som er familiemedlem til en dansk statsborger, der anvender EU’s regler om fri bevægelighed.

Betingelser for at opnå familiesammenføring efter EU-retten

Der findes en række betingelser, som de enkelte parter skal opfylde for at opnå familiesammenføring efter EU-retten. Det gælder følgende:

Den danske statsborger skal have udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz.

Den danske statsborger skal have etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz

Der skal være et reelt slægtskabsforhold og eller et reelt ægteskab eller fast samlivsforhold mellem den danske statsborger og familiemedlemmet. Familiemedlemmer, der er omfattet, er følgende:

  • Ægtefæller
  • Faste samlevere over 18 år
  • Børn eller børnebørn under 21 år af den danske statsborger eller dennes samlever/ægtefælle
  • Børn eller børnebørn over 21 år, som forsørges af den danske statsborger eller dennes samlever/ægtefælle
  • Slægtninge til den danske statsborger eller ægtefælle/samlever, som forsørges af en eller begge af parterne
  • Andre familiemedlemmer, som forsørges af den danske statsborger eller er optaget i dennes husstand i det land, de kommer fra
  • Andre familiemedlemmer med alvorlige helbredsmæssige grunde, der gør det nødvendigt, at den danske statsborger personligt plejer dem

Den danske statsborger, som har udnyttet sin ret til fri bevægelighed, skal derudover have været arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder – pensioneret eller aktiv.

Der stilles også krav om, at den danske statsborger, der ved sin tilbagevenden til Danmark søger om familiesammenføring med andre medlemmer end ægtefælle eller sine egne eller sin partners børn, skal kunne dokumentere, at vedkommende er i stand til at forsørge familiemedlemmerne. Der stilles ikke krav til dokumentation, hvis der er tale om en familiesammenføring med en ægtefælle, samlever, egne børn eller ægtefællens børn.

Læs mere eller få hjælp til sammenføring på baggrund af EU-reglerne her.